Minato-ku

Minato-ku

Kyu-Shiba-rikyu Gardens (Minato-ku,Tokyo)

Kyu-Shiba-rikyu Gardens is one of the Edo early daimyo garden to remain in Tokyo. Sato-sakura(cherry-blossom) Sato-sak...
Minato-ku

Walking aroung Shiba Park in Cherry Blossom season(Minato-ku,Tokyo)

Shiba Park is one of the oldest parks in Japan. It is near the Tokyo Tower, you may visit together. 【Start】Shiba Par...
Copied title and URL