konpira san

Kagawa

Visit the main shrine + Okusha of Konpira-san (Kotohira-gu Shrine) [over 3 hours]Kagawa(Part.1)

It is a course of to visit the main shrine and Okusha of Kompira-gu Shrine. 【First part】 will share the way to Konomiy...
Copied title and URL