Tsuboya Yachimun Street(Naha,Okinawa)

Tsuboya Yachimun Street(Naha,Okinawa) Okinawa

Walk about 10 minutes from the glamorous international street(Kokusai Touri), you get to the “Tsuboya Yachimun Street”.
Tsuboya Yachimun Street(Naha,Okinawa)
The “Yachimun” means “pottery” in Okinawa local words.
So you can enjoy shopping pottey.

Tsuboya Yachimun Street(Naha,Okinawa)
You can enjoy not only shopping, but also walking Cobbled road.

Tsuboya Yachimun Street(Naha,Okinawa)
The flags of “Tsuboya Yachimun Street” are cute.

Tsuboya Yachimun Street(Naha,Okinawa)
Without the shopping, you can enjoy walking.

June 25,2016

Comments

Copied title and URL